1. Hướng dẫn cài đặt
  2. Hướng dẫn cài đặt website lên domain cho khách
  3. Hướng dẫn thêm mẫu web mới vào hệ thống
  4. Hướng dẫn tạo chức năng đăng ký thành viên bằng Facebook
  5. Web không cài được plugin
  6. Hướng dẫn trỏ domain
  7. Hướng dẫn tạo chức năng đăng ký thành viên bằng Gmail

1.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Đầu tiên bạn cần upload các code cần có lên vps, thư mục chạy web mở file text để copy link donwload + upload

Bạn có thể dùng wincsp để quản lý file…:(Chuyên dùng cho server)

https://winscp.net/eng/download.php

Download putty để chạy các lệnh ssh
https://www.putty.org/

Cài đặt và mở WinSCP lên và điền thông tin ip Server + User name là root + Password

3 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSITE LÊN DOMAIN CHO KHÁCH

Tiếp theo

Ở bước này bạn dùng Winscp để move dữ liệu đến thư mục để chạy web trên domain chính của khách.

 

4.HƯỚNG DẪN THÊM MẪU WEB MỚI VÀO HỆ THỐNG

Thêm mẫu vào hệ thống bạn cần có mẫu web wordpress đã được cài đặt, lưu ý prefix data bạn để bz_
Bạn dùng plugin db-prefix-change để đổi thành bz_ nhé[Download tại đây] Cài đặt và active xong rồi change thành bz_

HƯỚNG DẪN THÊM MẪU WEB MỚI VÀO HỆ THỐNG
Ví dụ bạn đang có mẫu web wordpress rồi, và muốn thêm mẫu vào hệ thống bạn làm như sau.
Ví dụ cần tạo demo là Điện thoại
Chuẩn bị: – Link demo domain.com/w/dienthoai | ví dụ : https://test.websitegiasoc.com/w/dienthoai
– File database .sql (admin_dienthoai.sql)
– File source .zip (dienthoai.zip)
1. chuẩn bị link demo
Vào hệ thống tạo 1 demo với tên là dienthoai (Lưu ý viết không dấu và không cách)
Vào thư mục w/dienthoai copy database, user, password lưu lại
Nếu bạn cài đặt mới:
Xóa hết toàn bộ code cũ ,drop data _w3(Xem trong file wp-config của thư mục dienthoai, download wordpress bản mới nhất (wordpress.org) và setup mẫu web của bạn thư mục /w/dienthoai
Lưu ý là prefix mặc định là wp_, bạn đổi thành bz_ (***Theo đúng cấu trúc hệ thống)
Nếu bạn có sẵn code, data, bạn setup web lên thư mục /w/dienthoai và cài plugin db-prefix-change để đổi thành bz_
sau khi đổi xong Xóa plugin db-prefix-change
(Lưu ý những plugin tạo Cache nên remove hoặc disable)
2. export database ra file sql
3. vào thư mục wp-content, chọn hết và zip thành file .zip
4. upload file sql lên thư mục sql
5. upload file zip lên thư mục fullcode
6. Vào thêm sản phẩm: Đặt tiêu đề là Điện thoại, thêm ảnh, link demo, file sql, file zip
Done!

Xem video hướng dẫn

5.HƯỚNG DẪN TẠO CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN BẰNG FACEBOOK

6.KHÔNG CÀI ĐƯỢC PLUGIN

Các web khi khách tạo demo mặc định không cho phép cài đặt plugin(Đảm bảo an toàn hệ thống tránh trường hợp khách cài plugin trái phép). Để mở chức năng cho phép cài đặt plugin bạn vào thư mục web, edit file wp-config.php.
Đóng dòng define đầu tiên bằng cách đặt 2 gạch // lên đầu dòng như ví dụ bên dưới.
//define(‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true);
//define(‘DISALLOW_FILE_MODS’,true);
Hoặc bạn có thể cài đặt plugin bằng cách upload plugin vào thư mục wp-content/plugins
Đăng nhập vào website và bật plugin đó lên

3. Download Winscp+ notepad++
https://winscp.net/eng/download.php
https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.6.html

4. Các lưu ý:

  • Sau khi cài web xong bạn cũng cần phải đổi email của user admin thành email của bạn.
    Bạn làm như sau vào phpmyadmin
  • Vào database, vào bảng user và đổi thành email của bạn

HƯỚNG DẪN TRỎ DOMAIN

10. HƯỚNG DẪN TẠO CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN BẰNG GMAIL